• Greek
  • English (United Kingdom)
Text Size

Τὸ Παγκόσμιο Βῆμα Θρησκειῶν καὶ Πολιτισμῶν

τῆς ἐν Κύπρῳ Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου

σᾶς προσκαλεῖ στὴ διάλεξη τοῦ Ἀραβολόγου

κυρίου Hesham M. Hassan μέ θέμα:

"Ἡ θέσις τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς

Παναγίας στὸ Κοράνιο"

ἡ ὁποία θὰ πραγματοποιηθεῖ στὴν Ἑλληνικὴ γλῶσσα

τὴν Παρασκευὴ 17 Φεβρουαρίου 2012 στὸ Νέο Συνοδικὸ

τοῦ Μετοχίου Κύκκου (Ἅγ. Προκόπιος) στὶς 19.00

Θὰ ἀκολουθήσει Δεξίωση

(Διάρκεια Ἐκδήλωσης 60 λεπτά)

 

Πληροφορίες - Γραμματεία

τηλ.: 22 814 506 – τηλεομ.: 22 370 749

Ἠλεκτρονικὸ ταχυδρομεῖο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Ἱστοσελίδα: www.religionscultures.org

 

 Ακούστε την διάλεξη 


Περίληψη Ομιλίας

Τὸν τελευταῖο καιρὸ παρατηρεῖται ἕνα αὐξανόμενο ἐνδιαφέρον σχετικὰ μὲ τὸ διάλογο μεταξὺ Χριστιανισμοῦ καὶ Ἰσλὰμ σὲ Ἀνατολὴ καὶ Δύση. Ὡστόσο, ὁ διάλογος μεταξὺ Ὀρθοδοξίας καὶ Ἰσλὰμ καθίσταται πιὸ γόνιμος, καθ' ὅσον, παρὰ τὶς ἱστορικὲς συγκρούσεις στὸ παρελθὸν μεταξὺ τῆς βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας καὶ τοῦ ἰσλαμο-ἀραβικοῦ κόσμου, ὑπῆρχαν καὶ φωτεινὲς πλευρὲς ἰδιαίτερης αἴγλης καὶ λαμπρότητος στὸ πνευματικὸ καὶ πολιτιστικὸ ἐπίπεδο. Ἡ Χριστολογία τοῦ Κορανίου ἀποτέλεσε ἀντικείμενο ἔρευνας πολλῶν μελετητῶν, οἱ ὁποίοι συνέβαλαν ἀπὸ τὴν πλευρά τους, στὴ θεμελίωση μιᾶς διαθρησκειολογικῆς κοσμοθεωρίας μεταξὺ Χριστιανισμοῦ καὶ Ἰσλὰμ στὸ πλαίσιο τῆς ἀλληλοκατανόησης. Ὁ Χριστὸς στὸ Κοράνιο δὲν θεωρεῖται ἁπλῶς μία σεπτὴ προσωπικότης, ὅπως ἄλλες παλαιοδιαθηκικὲς μορφές, ποὺ ἀναφέρονται σὲ διάφορα ἐδάφιά του, ἀλλὰ εἶναι ἡ παρουσία τοῦ «Λόγου» τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τῆς γῆς μέσῳ τῆς ἀχράντου Παρθένου. Ἡ ἱερὰ Βίβλος τῶν Μουσουλμάνων, ἡ ὁποία ἀποκαλύφθηκε ἀπὸ τὸ Δημιουργὸ στὸν Μωάμεθ θεωρεῖται ὡς βασικὴ πηγὴ ἀνά-γνωσης γιὰ τὸν Ἱησοῦ, ἡ ὁποία συμβάλλει ἀδιαμφισβήτητα στὴ διαμόρφωση μιᾶς πληρέστερης εἰκόνος γιὰ τὸ πρόσωπό Του καὶ στὴν κατανόησή του, ποὺ εὔλογα γίνεται ἡ αἰτία τοῦ μεγαλύτερου σεβασμοῦ καὶ ἀγάπης πρὸς Αὐτόν.

 

Σύντομο Βιογραφικό Ομιλητού

Ὁ Βυζαντινολόγος - Ἀραβολόγος Hesham Mohamed HASSAN γεννήθηκε στὴν Αἴγυπτο, σπούδασε Κλασσικὴ Φιλολογία στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Καΐρου καὶ συνέχισε τὶς μεταπτυχιακὲς σπουδές του στὸ Τμῆμα Βυζαντινῆς Φιλολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Στὴ διδακτορική του διατριβὴ στὴ Φιλοσοφικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν μὲ θέμα: «ἡ εἰκόνα τῶν Ἀράβων στὴ βυζαντινὴ Φιλολογία τοῦ ἑβδόμου καὶ ὀγδόου αἰῶνος» γίνεται εὐρεία χρήση ἀραβικῶν πηγῶν, προσφέροντας ἐνδιαφέρουσες πληροφορίες γιὰ τὴ βυζαντινὴ κοινωνία καὶ τὶς σχέσεις της μὲ τοὺς Ἄραβες. Ὁ κ. Hassan τὰ τελευταῖα δώδεκα χρόνια ζεῖ στὴν Ἑλλάδα. Διδάσκει στὸ Διεθνές Κέντρο Ἑλληνικῶν καὶ Μεσογειακῶν Σπουδῶν στὴν Ἀθήνα, καθὼς ἐπίσης καὶ στὴν Ἑλληνο-Ἀμερικάνικη Ἔνωση Ἀθηνῶν, ἐνῶ παράλληλα ἐργάζεται στὴν Αἰγυπτιακὴ Πρεσβεία τῶν Ἀθηνῶν καὶ ὁμιλεῖ ἀπταίστως τὴν Ἑλληνικὴ γλῶσσα. Ἔλαβε μέρος σὲ τοπικὰ καὶ διεθνῆ Συνέδρια, ἐνῶ πέραν τῶν ἐπιστημονικῶν δημοσιεύσεών του, ἔχει ἀσχοληθεῖ καὶ ἐπαγγελματικὰ μὲ τὴ μετάφραση ἀραβικῶν κειμένων, βιβλίων καὶ ἱστορικῶν ταινιῶν στὰ Ἑλληνικά, ἐνῶ μετέφρασε ἐπίσης ἔργα Ἑλλήνων συγγραφέων στὰ Ἀραβικά.

 

 Πρόσκληση για την διάλεξη Hesham M. Hassan «Η θέσις του Χριστού και της Παναγίας στο Κοράνιο»

 wffrac-christ-panagia-korani-3

 

 

Παγκόσμιο Βήμα Θρησκειών και Πολιτισμών στο Facebook (Group)

Facebook Event http://www.facebook.com/events/372423946118309/

 

 

 

Δορυφορικός χάρτης για το Νέο Συνοδικό του Μετοχίου Κύκκου (Αγ. Προκόπιος)