Τμήματα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Ἡ διοικητικὴ διάρθρωση τοῦ Ἱδρύματος ἀποτελεῖται ἀπὸ τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο, τὴν Ἐκτελεστικὴ Ἐπιτροπή, τὸ Διευθυντὴ καὶ τοὺς Προϊσταμένους τῶν Τμημάτων.

Τὸ Ἵδρυμα ἀρχίζει τὴ λειτουργία του μὲ τὰ ἑξῆς Τμήματα:

Τμῆμα Μελετῶν καὶ Ἐρευνῶν:
ἐκπονοῦνται ἐπιλεγμένες μελέτες-ἔρευνες στὰ πλαίσια εὐρωπαϊκῶν ἤ ἐθνικῶν προγραμμάτων γιὰ τὴ βελτίωση τῆς θρησκευτικῆς καὶ πολιτισμικῆς ἀλληλοκατανόησης τῶν Ἑλληνοκυπρίων καὶ Τουρκοκυπρίων, ἀλλὰ καὶ ἄλλων πληθυσμιακῶν συνόλων. Ἐπίσης, γιὰ τὴν κοινωνική ἔνταξη μεταναστῶν Ὀρθοδόξων μὴ Ἑλλήνων, Χριστιανῶν μὴ Ὀρθοδόξων καὶ μὴ Χριστιανῶν κτλ.

Τμῆμα Ἐπικοινωνιακῶν Ἐκδηλώσεων:
ὀργανώνονται μὲ περιοδικότητα συνέδρια, συμπόσια καὶ διαλέξεις. Προωθεῖται ἡ βιωματικὴ ἐξοικείωση μὲ τὴν Ὀρθοδοξία, ὀργανώνονται πολιτισμικὲς συνέργειες (θρησκευτικές, ἀρχαιολογικὲς καὶ λαογραφικές) καὶ καλλιεργοῦνται διεθνεῖς συνεργασίες μὲ ἀνάλογους φορεῖς.

Τμῆμα Ἐκπαιδευτικῶν Προγράμματων:
διεξάγωνται ἐπιμορφωτικὰ σεμινάρια, διαλέξεις καὶ ἐκπαιδευτικὰ προγράμματα. Ἐπίσης ὑποβάλλονται καὶ ὑλοποιοῦνται εὐρωπαϊκὰ ἤ ἐθνικὰ προγράμματα, τὰ ὁποῖα ἐντάσσονται στοὺς σκοποὺς τοῦ Παγκοσμίου Βήματος.

Τμῆμα Διαδικτυακοῦ Χώρου καὶ Ἐκδόσεων:
ἀξιοποιεῖται γιὰ τὰ ἀνωτέρω θέματα ἡ διαδικτυακὴ ἐπικοινωνία καὶ ἐκδίδονται Πρακτικὰ συνεδρίων, μελετῶν καὶ ἐρευνῶν, σχετικῶν μὲ τὰ ἀντικείμενα ἐνασχόλησης τοῦ ΠΒΘΠ καὶ προωθεῖται ὁ διαθρησκειακὸς καὶ διαπολιτισμικὸς διάλογος.

Τὰ Τμήματα ὑποστηρίζουν ἐπιτελικὰ τὸ Ἵδρυμα, ὀργανωτικὰ καὶ τὴν καθημερινὴ πρακτικὴ ὑλοποίηση τοῦ ἔργου τοῦ Ἱδρύματος.