ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

1.      Ἡ οἰκονομικὴ διαχείριση τοῦ Ἱδρύματος εἶναι ἐτήσια, ἡ ὁποία ἀρχίζει τὴν 1η Ἰανουαρίου καὶ λήγει τὴν 31η Δεκεμβρίου τοῦ ἴδιου ἔτους.

2.      Κάτ΄ ἐξαίρεσιν, ἡ πρώτη διαχειριστικὴ περίοδος τοῦ Ἱδρύματος ἀρχίζει ἀπὸ τὴν ἡμέρα ἐγγραφῆς τοῦ Ἱδρύματος καὶ λήγει τὴν 31η Δεκεμβρίου τοῦ ἑπόμενου ἔτους.

3.      Ἡ οἰκονομικὴ διαχείριση γίνεται βάσει προϋπολογισμῶν καὶ ἀπολογισμῶν ἐσόδων καὶ ἐξόδων.

4.      Μὲ ἀπόφαση τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐγκρίνεται ὁ Κανονισμὸς Οἰκονομικῆς Διαχείρισης τοῦ Ἱδρύματος.

5.      Οἱ λογαριασμοὶ τοῦ Ἱδρύματος θὰ ἐλέγχονται μὲ δαπάνες τοῦ Ἱδρύματος, ὑπὸ τοῦ Ἐλεγκτοῦ αὐτοῦ, ἡ ἔκθεση τοῦ ὁποίου θὰ ὑποβάλλεται στὸν Ἔφορο Ἱδρυμάτων μετὰ τῶν ἀναφερομένων λογαριασμῶν.

Το Βήμα Σήμερα - Οικονομική διαχείριση